Sverigedemokraterna i Värnamo

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Värnamo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

SD Värnamo

Har ni frågor gällande medlemskap eller andra typer av medlemsfrågor eller
frågor gällande kommunal politik eller vill tipsa om frågor som ni vill att vi ska driva!

Hör av er!


Jan Cherek
jan.cherek@sd.se

 • Motion angående: Språkkunskaper inom social omsorgen

  Av jancherek den 12 september, 2020
  0

  De kommande åren står äldreomsorgen inför ett stort behov av personal.
  Enligt SKL kommer det att behövas 67 000 fler anställda inom äldreomsorgen fram till år 2026.

  Inom äldreomsorgen arbetar många av våra utrikesfödda, som gör en stor insats men som i många fall hamnar i svåra situationer på grund av bristfälliga språkkunskaper.
  Tidningen Kommunalarbetaren har skildrat hur bristande språkkunskaper kan leda till allvarliga situationer för de äldre.
  Personalbristen i äldreomsorgen gör att arbetsgivare ser mellan fingrarna och anställer personer som inte kan tillräckligt bra svenska, visar KA:s granskning.
  Ivo har i en rapport i år slagit fast att bristen på svenskkunskaper hos personal i äldreomsorgen är ”ett riskområde”.

  De äldre förtjänar en vård där kommunikation görs på bra svenska så att man kan känna tillit och trygghet. En undersköterska berättar: ” Arbetsmiljömässigt blir det väldigt betungande för den ordinarie personalen när kommunikationen inte fungerar och mycket ansvar landar på dem.
  På Stockholms sjukhem startade man en utbildning i svenska för personalen och alla som anställs får numera genomgå ett språktest.
  Therese Lindberg, verksamhetschef på Stockholms sjukhem, säger att det var självklart för dem att ta sitt ansvar som arbetsgivare.

   

  Språkkraven varierar mycket mellan kommunerna men i de flesta så krävs endast SFI D-nivå. SFI utbildningen är inte en tillräckligt hög nivå för att den nyanställde ska ha förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska.
  Socialstyrelsen rekommenderar att man ska ligga på en nivå högre – svenska som andraspråk på gymnasienivå. För att våra äldre inom äldreomsorgen ska känna tillit och trygghet i vården och för att de anställda ska få en bättre arbetssituation behöver det göras stora insatser för att komma upp i den språknivå som socialstyrelsen rekommenderar.

  För att öka möjligheterna att rekrytera ny personal med utländsk bakgrund bör specifika språkkrav genomföras genom ett obligatoriskt språktest enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

  Förslag om hur vi kan hjälpa de personer med bristfälliga kunskaper i svenska men som vill arbeta inom omsorgen, bör tas fram tillsammans med Utbildningsförvaltningen. Även den personal som redan arbetar inom äldreomsorgen men som anser sig ha otillräckliga språkkunskaper i svenska bör få tillgång till ett språklyft, på betald arbetstid.

   

  Sverigedemokraterna tycker att våra äldre är värda detta efter ett långt arbetsliv. Med hänvisning till ovanstående föreslå Sverigedemokraterna.

   

  – att  ge Omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med Utbildningsförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i äldreomsorgen.

  – att ge Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov finns.

   

  Värnamo den 5/8 2020

  Sverigedemokraterna genom

   

  Jan Cherek                 Sylvia Friberg Jerker Friberg

   

 • Motion – Hemlösas situation!

  Av jancherek den 8 september, 2020
  0

  Motion – Hemlösas situation!

  Enligt vad som har kommit till kännedom har även vi i Värnamo Kommun fått en ohållbar situation med hemlösa invånare!
  Äldre personer som ej har missbruk förekommer bland dessa.
  Vi anser att kommunen ska ta ett ansvar och kunna ge det skydd som lagen kräver.
  Idag stänger vi akutboenden och korttidsboenden istället för att erbjuda dessa människor tak över huvudet.

  Vad lagen säger;

  Kommunens och socialtjänstens ansvar för boendeinsatser

  Kommunens ansvar

  Kommunerna ansvarar för att det finns bostäder till invånarna i den egna kommunen och ska planera bostadsförsörjningen utifrån kommunens framtagna riktlinjer. Riktlinjerna syftar till att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Riktlinjerna ska också främja att kommunen förbereder och genomför ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen.

  För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar att tillhandahålla boenden. Det handlar om vissa äldre personer, vissa personer med funktionsnedsättning och vissa nyanlända som fått uppehållstillstånd.

  Äldre personer

  Enligt SoL ska socialnämnden dels verka för att äldre människor får goda bostäder, dels ge stöd och hjälp i hemmet till de som behöver det. Kommunen har ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Särskilt boende för äldre är en permanent boendeform och ges som bistånd enligt socialtjänstlagen efter individuell prövning.

  Vi yrkar på:

  • att ge Medborgarförvaltningen uppdrag att undersöka och rapportera in antalet hemlösa och orsak i Värnamo Kommun till Kommunstyrelsen.
  • att ombesörja ett boende snarast för de äldre som innefattas av SoL.
  • att avsätta medel för att lösa bostadssituationen för övriga som ej innefattas av SoL.

   

   

  Värnamo den 19/2 2020

  Sverigedemokraterna genom

  Jan Cherek                 Katja Ganekind

 • Motion Tillitsbaserad hemtjänst

  Av jancherek den 6 september, 2020
  0

  Motion angående: Tillitsbaserad hemtjänst

  Vi Sverigedemokraterna förespråkar organisationsmodeller som sätter tillit i centrum.

  Vi anser tillit vara bäst för både kommunens anställda och medborgare.

  Med tillit växer handlingsutrymmet, arbetsglädjen och möjligheten att påverka sitt arbete samtidigt som vårdtagarna får större inflytande och blir nöjdare.

  I tidningen Dagens Samhälle beskrivs arbetet inom hemtjänsten i Västervik: Där bestämmer personalen hur lång tid de ska vara hos de äldre. Modellen ”Fri tid” har gjort att resurserna används mer effektivt.

  Samtidigt har brukarna blivit mer nöjda och personalen mindre stressad och kostnaden för hemtjänsten har inte ökat.

  Detta anses vara en modell som gör att personalen inte upplever arbetssituationen som stressig och som gör att de hinner med, samt får mer andrum under arbetsdagen.

  Personalen upplever också att deras inflytande ökar.

  Sverigedemokraterna i Värnamo anser att det är möjligt att låta hemtjänstpersonalen, som arbetar närmst brukaren, bestämma hur lång tid insatser så som daglig omsorg, hjälp med dusch, städ och andra serviceinsatser tar istället för att biståndshandläggare beräknar antalet minuter per insats utifrån en schablon, när de beviljar ett beslut.

   

  För att ge förutsättningar till en bättre arbetsmiljö för personal i hemtjänsten yrkar vi i Sverigedemokraterna:

  • att en utredning görs där arbetsmodellen ”Fri tid” bedöms utifrån Värnamo kommuns förutsättningar.
  • att den fackliga organisationen som företräder de anställda inom hemtjänsten ska delta i utredningen.
  • att utredningen kan föreslå att ett pilotprojekt genomförs inom lämpligt geografiskt område inom hemtjänsten.

   

   

  Värnamo den 1/5 2020

  Sverigedemokraterna genom

  Jan Cherek                 Sylvia Friberg

 • Motion Arenastad

  Av jancherek den 6 september, 2020
  0

  Motion: Arenastad

  Värnamos idrottshallar har kommit till åren och är i behov av renovering.
  Flera av hallarna ligger utspridda inom stadsgränsen och utgörs av flera små hallar, detta skapar extra kostnader för uppvärmning, skötsel, personaltid, övervakning, mm

  Vårt förslag är att få inomhusidrott, simning, hockey, konståkning, fotboll, mm allt samlat i samma område, en arenastad.
  Efter att ha besökt Sunnerbohallen/Ljungby Arena så har vi sett hur de lyckats att få olika idrotter och personal samlade på en plats.

  Istället för att lägga ut pengar på tillfälliga reparationer tycker vi att man ska göra en detaljplan på ett område som man successivt bygger ut.
  Att påbörja en arenastad där man låter den växa fram i takt med att äldre anläggningar förfaller.

  Målet med befolkningsökning till att år 2035 att bli en kommun med 40 000 invånare samt önskemålet om ”Hälsosam Uppväxt” kräver också nya och större anläggningar.

  Arenastaden föreslås öster om Hornaryd 4:1.
  Fördelen med denna plats är närhet till sjukvården, räddningstjänst, värmekraftverket, reningsverket och Mossleskolan.
  Närhet till SMK, Värnamo Brukshundklubb och Värnamo Ryttarförening med deras anläggningar.

  Nya områden växer fram då man tagit fram detaljplan på Mossleplatån, Helmershus och Åminne med omnejd.
  Värnamo växer söderut och det innebär att läget blir mer centrerat.
  Bra anslutningar till E4 via R27 gör detta till en bra reklamplats för Värnamo.

  Med hänvisning till ovanstående föreslå Sverigedemokraterna.

  – att påbörja projektering för kommande arenastad på angiven plats.

  – att göra en inventering av dagens anläggningar och lägga fram en plan i vilken ordning ny anläggning är i behov att byggas.

  – att kontakta föreningarna och fastställa vilka behov de har idag och framöver.

  Värnamo den 15/8 2020

  Sverigedemokraterna genom

  Jan Cherek                 Bengt Lundström

 • Kommunal Ekonomi

  Av jancherek den 27 mars, 2020
  0

  Vi stod som vanligt mot övriga partier när vi försökte rädda Värnamos skattebetalare från att behöva bekosta dåligt upphandlat eller dåligt förarbete på de projekt som görs i kommunen.

  1.  Värnamo pumpstation 4

  Vad gäller Värnamo pumpstation 4 så hade man budgeterat med 9.000.000 kr och nu begär man för att kunna bygga pumpstationen behövs mer ekonomiska medel. Prognosen visar att ett tillskott om ca 4 miljoner kronor behövs.
  Detta gör man utan att beskriva vilka fördyrade omkostnader som uppstått. Det enda man skriver är att ” Det har förekommit trästockar och
  annat som gjort att arbetena tagit längre tid och kostnaderna har ökat.”

  Vi yrkade återremiss så de skulle specificera vilka kostnader det gäller.
  Avslag på vårt yrkande från samtliga partier!

  2. Överföringsledningar VA, Pålslund- Bredaryd

  Endast en information till Kommunfullmäktige!
  Budgeten för projektet är 82 miljoner kr och prognosen är ca 89 miljoner kr.
  Beräknas vara färdigt under februari månad 2020.

  Ännu en budget som kommer spricka och det med 7 miljoner kr enligt prognosen, vi får se vad slutnotan blir framåt.

  3. Trafikbuller vid Enehagskolans skolgård

  Tekniska förvaltningen har utökat skolgården söderut vid Enehagens skola så att en del av skolgården ligger nära den trafikerade Lagastigen.
  Eftersom skolgården har utökats, räknas gården som ”ny skolgård.”
  Ombudgetera 1,5 miljoner kronor för att köpa in och montera bullerskydd vid den nya delen av Enehagens skola.

  Ännu ett projekt där man inte gjort sin hemläxa först.
  Buller och trafikljud är inget som har uppstått efter att projektet genomförts utan kunde ha kontrollerats innan man startade med att gräva upp parkeringen och förvandla den till skolgård.

  Vi yrkade på att man istället för att sätta upp en ful bullervägg att man istället sänkte hastigheten till 30 km/h vid skolan samt att man planterar en häck längs med det berörda området. En kostnadssparande åtgärd med 90%.
  Avslag på vårt yrkande från samtliga partier!

  4. Införande av taxa på padelbanan i Bor

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta införa bokningsavgift på 150 kr per timme och ungdomstaxa på 75 kr per timme införs för alla ungdomar upp till och med 17 års ålder med utvärdering efter ett halvår. Frågan om att ta ut en avgift har aktualiserats pga att kommunen har kostnader för att underhålla och sköta om banan.

  Denna anläggning är byggd som spontanidrottsplats vilket skapar en naturlig samlingsplats där alla, oavsett ålder, kan inspireras till spontan lek och motion. Det innebär också att tanken med en sådan plats är att den är gratis.
  Vid flera tillfällen har det tagits upp att ungdomar rör på sig för lite och att lägga kostnad på detta gör att man minskar användningen på detta.

  Vi yrkade avslag på förslaget om avgifter och samtliga partier gick emot oss.

  Vi får hoppas att vi får mer platser och framförallt att vi får dem i Tekniska Utskottet efter nästa val.
  Vi värnar om skattebetalarnas pengar och vill få en förändring av av det slöseri och dumma beslut som övriga partier röstar för.

  Jan Cherek
  Gruppledare