Ekonomisk tillväxt | Sverigedemokraterna i Värnamo

Ekonomisk tillväxt

Ekonomisk tillväxt

Genom att bygga vidare på den stolta och så viktiga entreprenörsanda som finns i både kommunen och regionen ska Värnamo bli ett självklart val att starta och driva företag. Från politiskt håll är det nödvändigt att skapa förutsättningar som gör det lättare och attraktivare att starta och driva företag inom kommunen. Rätt förutsättningar ger fler mindre aktörer möjlighet att växa och får därmed kommunen att utvecklas. Sverigedemokraterna anser att ett fördjupat samarbete mellan kommunerna i länet för ett ökat entreprenörskap bland ungdomar, kvinnor och invandrare kan vara rätt väg att gå för att få dessa grupper att ta steget att bli företagare. Dessa grupper ha idéer, kreativitet och nytänkande. Genom att skapa rätt förutsättningar och incitament kan kommunen och länet ta vara på dessa värdefulla kompetenser.

Då Värnamo ska vara en attraktiv kommun att driva och starta företag ska kommunen också vara öppen för utländska nyetableringar. Både svenska som utländska företag ska känna att Värnamo är den självklara platsen för företagande.

Sverigedemokraterna anser att Värnamo kommun ska ta in privata aktörer som är specialiserade på olika funktioner. Det ska dock enbart vara inom lämpliga områden där det skulle effektivisera och förbättra den kommunala servicen. Ett exempel på detta är försäljning av tomter. En privat aktör skulle innebära att det går fortare, med ett gott ekonomiskt utfall att det sker till lämpliga kunder. Samtidigt kan förvaltningen ägna sig åt väsentligare frågor som rör kommuninvånarna (Detta har Ulricehamns kommun gjort med ett mycket lyckat resultat).

Det ska kontinuerligt och på ett enkelt sätt föras en ständig och öppen dialog med kommuninvånarna och företagen om kommunens framtida tillväxt, vilket underlättar för förverkligande av goda idéer och stärker medborgarinflytandet. Tillväxt är ett positivt ord som hela kommunen kan samlas kring och arbeta för. Det är dock viktigt at skapa ett rimligt innehåll som i sin tur skapar en positiv vilja och framtidstro för alla parter. Det ska vara ett bra mål som är lätt att säga och hålla med om. Kommunen ska vara mindre krånglig och byråkratisk för både företagare och medborgare när det gäller bygglov, planärenden och serveringstillstånd mm.

Sverigedemokraterna vill se en konsekvensanalys över vilken företagsstruktur som råder i kommunen, vilken arbetskraft attraheras och vilken arbetskraft behövs. Men även en handlingsplan över vilka nya företag och vilken ny slags arbetskraft som behöver attraheras för att nå tillväxtmålen är nödvändigt. Utveckla turismen i kommunen. Kommunen erbjuder fin och orörd natur som lockar besökare, detta ska vi utveckla och marknadsföra. Alla planer på vindkraftsverk inom naturområden i kommunen ska konsekvens analyseras, detta för att bevara naturområden orörda och behålla flora och fauna intakt.