En trygg, demokratisk och kunskapsinriktad skola | Sverigedemokraterna i Värnamo

En trygg, demokratisk och kunskapsinriktad skola

En trygg, demokratisk och kunskapsinriktad skola

  • Den kanske enskilt bästa åtgärden politiken kan göra för att förbättra skolan är att höja skolpengen. Då får varje skola och varje rektor utifrån sina behov och förutsättningar använda resurserna där de gör bäst nytta.
  • Sommarskola för gymnasieelever. Denna satsning riktar sig till gymnasieelever som ligger efter i skolan eller gått ut den med ofullständiga betyg. Satsningen ligger i linje med vår ambition med att minska behovet av försörjningsstöd. Genom att erbjuda elever en andra chans att fixa sina betyg ökar chansen till jobb eller högre studier. Utöver undervisning ska fokus även ligga på att leta efter tendenser till att hamna i drogmissbruk.
  • Lärarnas kompetens är av stor vikt för hur väl eleverna lyckas i skolan. Därför bör en höjning av lärares kompetens eftersträvas, i syfte att minska behovet av extra åtgärder för att få eleverna att uppnå önskade betyg.
  • Genom en satsning på fler vuxna i skolan exempelvis i form av klassmorfar och kuratorer ökar lärarnas möjlighet att ägna sig åt undervisning. Samtidigt ökar möjligheten att hjälpa ungdomar som av psykosociala skäl mår dåligt. Och det blir lättare att upptäcka och ingripa mot kränkande handlingar såsom mobbning, hot och våld i ett tidigt skede.
  • Det måste satsas på lösningar som gör att stökiga elever som hindrar undervisningen eller som orsakar en otrygg arbetsmiljö kan avvisas från den ordinarie verksamheten när det behovet uppstår. Dels för att öka övriga elevers möjligheter att få en kvalitativ undervisning, men också för att kunna ge stökiga elever individuellt anpassat stöd. Det är inte acceptabelt att några enstaka elever genom ett stökigt beteende ska ta så mycket av lärarens tid i anspråk vecka efter vecka och månad efter månad att övriga elever blir utan den hjälp de behöver.
  • Lokalt samt ekologiskt framställd skolmat ska prioriteras. Viktigt är också att säkerställa att det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren. Kött från svenska gårdar ska prioriteras.
  • Landsbygdsskolorna ska bevaras i så hög utsträckning som möjligt.