En värdig ålderdom | Sverigedemokraterna i Värnamo

En värdig ålderdom

En värdig ålderdom

  • Den mat som serveras inom alla olika former av äldreboenden ska vara nylagad och näringsrik och utformad med hänsyn tagen till de äldres önskemål. Lokalt samt ekologiskt framställd mat ska prioriteras. Viktigt är också att säkerställa att det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren. Kött från svenska gårdar ska prioriteras.
  • Kommunen erbjuder idag trygghetslarm för personer som av biståndshandläggare bedöms ha ett behov av det. I praktiken beviljas det till alla som känner ett behov av det, finns inga uppgifter om att någon har nekats. Fördelen med trygghetslarmet är att det ger en känsla av trygghet både för brukaren men för dess anhöriga. Känslan av att veta att hjälp kan tillkallas om olyckan skulle vara framme. Idag kostar larmet ca 200 kr i månaden och risken finns att folk avstår till följd av kostnaden. Genom att kraftigt reducera månadskostnaden kommer troligtvis fler välja trygghetslarmet. Då kommer fler känna trygghet, både som brukare och anhörig.
  • Tillgången till lämpliga trygghets- och seniorboenden ska skyndsamt ses över och vid behov ska en utbyggnad ske.
  • Kommunens äldre ska erbjudas meningsfulla aktiviteter av varierande slag för att motverka isolering och skapa en dräglig tillvaro.
  • Äldreombudsman/kvinna ska också finnas i kommunen. Ombudet ska utgöra en länk mellan myndigheter och offentliga verksamheter.
  • Stöd och service ska erbjudas anhörigvårdare.
  • Äldres och funktionshindrades trygghet och inflytande över den egna vardagen ska öka.