Prioritering av kärnverksamheter | Sverigedemokraterna i Värnamo

Prioritering av kärnverksamheter

Prioritering av kärnverksamheter

  • Arbetet med att göra all kommunal verksamhet tillgänglig för människor med funktionshinder ska ha hög prioritet. Det är också viktigt att verka för att få privata aktörer att göra sina verksamheter mer tillgängliga för funktionshindrade personer.
  • Trygghetsboende ska finnas som tillval för de som önskar att få detta, åldersgränsen är idag 70+.
  • Bevara de små enheterna i äldreboendet ute i kransorterna så där finns alternativ för de äldre som inte vill flytta till Värnamo. Ett exempel är Bollvivegården i Bor och Norrhamra.
  • Vi ser det som viktigt att kommunen i all sin verksamhet tar hänsyn till miljöaspekter och aktivt arbetar för att bidra till uppnåendet av de nationella miljömålen. Detta arbete måste dock vägas mot människors valfrihet och andra behov av mer akut karaktär, såsom till exempel god omsorg och kvalitativ utbildning. Inom alla kommunens verksamheter vill vi se ökade insatser för att förebygga och åtgärda alla former av våld, sexualiserat våld och hedersrelaterat våld. Detta görs förslagsvis genom väl utarbetade handlingsplaner som samtliga verksamheter har god kunskap om, genom att erbjuda kurser i självförsvar till alla som anser sig ha behov av det, och genom satsningar på stöd – och jourverksamheter som vänder sig till både män, kvinnor och barn som är i behov av hjälp.
  • Skall ytterområdena utvecklas är tillgången till samhällsservice en avgörande faktor. Därför bör kommunen i görligaste mån behålla sin service även på de mindre orterna. Skolor, fritidsanläggningar, distriktssköterskemottagning och medborgarkontor där folk kan få information och hjälp med kommunala spörsmål är avgörande för utvecklingen på en liten ort. Småföretagandet ska stimuleras med låga tomtpriser och en företagslots som är specialiserad enbart på landsbygden ska anställas. En affär brukar vara avgörande om en ort skall leva vidare.