Kommunal tillväxt | Sverigedemokraterna i Värnamo

Kommunal tillväxt

Kommunal tillväxt

Sverigedemokraterna vill se fortsatta satsningar på lokalt entreprenörskap och företagande samt att Värnamo ska vara en boendekommun som värnar boende och antal invånare. Detta skapas genom tillväxt, utveckling och genom att värna kvalitet och kapacitet i kärnverksamheterna. Vi vill med detta skapa en växtplats för alla, där alla kan växa som människor. Sverigedemokraternas vill jobba för att Värnamo ska vara en av Sveriges bästa kommuner att leva i och en av Sveriges främsta entreprenörs- och företagskommuner.

Sverigedemokraterna har tre tillväxtmål, ekonomisk tillväxt, social tillväxt och ekologisk tillväxt. Ett ökat invånarantal är en förutsättning både för ekonomisk- och social tillväxt. Med fler invånare skapas viljan att bygga fler bostäder och intresse för handelsföretag som söker nyetablering ökar. En viktig ståndpunkt vi har är att det är privata aktörer i form av företag och föreningar som skapar tillväxt i en kommun inte politiker. Politiker skapar däremot de förutsättningar som krävs för tillväxt. Sverigedemokraterna tror därför inte på att kommunen gör egna tillväxtsatsningar. Vi anser även att det inte går att isolera någon faktor eller att bara jobba med en sak i taget. Alla aktörer måste få vara med.

Sverigedemokraterna vill att kommunen sätter upp ett tydligt tillväxtmål på hur många invånare kommunen vill ha år 2020. Vi anser att 40 000 invånare är ett bra mål. När detta tydliga mål är uppsatt kan man sätta upp tydliga delmål för att nå huvudmålet. Om kommunen har ett tydligt tillväxtmål skapar det ett positivt incitament hos både kommuninvånarna och företagare att bidra till detta tillväxtmål. Det skapar en positiv och gemensam framtidstro för kommunen.

Befolkningstillväxt anses vara eftersträvansvärt av flera skäl:

  • Fler människor skapar behov av nya tomter och fler företag.
  • Fler människor bidrar till en mer aktiv bostadsmarknad.
  • Fler människor ger mer konsumtion i ekonomin, till exempel inom handeln