Kommunfullmäktige årsbudget 2014 | Sverigedemokraterna i Värnamo

Kommunfullmäktige årsbudget 2014

Sverigedemokraternas strävan för Värnamo kommun är ett öppet och fritt samhälle där våra invånare känner trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att känna trygghet måste vara kommunens absolut viktigaste uppgift då ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap.

Otrygga samhällen brukar ofta präglas av sociala klyftor och olika former av segregation.

Kommunen har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ett ansvar att se till att de som flyttar hit också kan bli en del av den.

Att ta seden dit man kommer är en viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas vision för Värnamo och också ett av de viktigaste instrumenten för att bekämpa rasism och segregation.

Värnamo ska vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt, för den som vill utvecklas i sin skolgång, för den som genom högre studier vill nå sin fulla potential, för den som genom arbete vill bidra till vår gemensamma välfärd, och för den som vill åldras. Värnamo ska vara en stolt svensk stad där våra invånare känner trygghet genom hela livet.

 

För att kunna säkra framtidens välfärd i kommunen måste vi förvalta och ta vara på det som vi äger gemensamt. Gummifabrikens kostnader ska redovisas för medborgarna löpande, och budgeten på 337 mkr som är lagd för projektet ska hållas, allt annat är otänkbart för skattebetalarna i Värnamo kommun. Skattehöjningen på 18 öre kommer inte på fråga, däremot ska alla konsultarvoden ses över, yrkandet av socialdemokraterna för kompensation för kostnadsövervältringen från regeringen bifallas, invandrarbyråns ökade anslag på 1,4 mkr riktas mot SFI:s önskan om utökad kapacitet och tjänstemannaorganisationen som tenderar att svälla i och med alla nya tjänster som inrättas efter populism istället för samarbetssamverkan ska analyseras för att bli kostnadseffektiva. Kostnader för flyktingmottagandet skall redovisas, analyseras och utvärderas. Avtalet med migrationsverket ska sägas upp, för nu måste vi ta höjd på att ge de nyanlända som redan bor i kommunen en framtidstro och en chans till assimilering.

Värnamo kommun måste höja blicken mot skolan och äldreomsorgen. Fler elever ska uppnå godkända betyg, kortidsboende ska vara kvar i stor utsträckning då detta borgar för avlastning och trygghet för anhöriga och brukare, och maten som serveras våra äldre och unga ska vara närproducerad, vällagad och näringsrik.

Våra förslag för att underlätta för våra äldre och aktivera våra unga har inte hörsammats, varför vi nu återigen i budgeten finansierar våra motioner om avgiftsfritt trygghetslarm, anställningen av äldreombudsman/kvinna och ungdomsråd.

Vidare visar vi ansvar genom att fördela Alliansens tilläggsbudget på 10 miljoner till medborgarnämnden genom att behålla 7 mkr till åtgärder ungdomsarbetslöshet , placering barn/unga och placering vuxna. Vidare ger vi 3 mkr till omsorgsnämnden utöver alliansens 8,9 mkr för ökad bemanning och kvalitetshöjande åtgärder.

 

Förtroendevalda ska gå i täten för kostnadseffektivitet och visa ansvar därför yrkar vi åter en sänkning med 15% på alla arvoden.

 

För Sverigedemokraterna

 

Anne Karlsson                 Johan Nissinen               Jan Nilsson

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.