Sverigedemokraterna i Värnamo | Sida 47

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Värnamo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

anne till hemsidan

Anne Karlsson

Gruppledare fullmäktige.

Tel:070 282 80 55

 • Segregerade badtider

  Av anne.karlsson den 15 augusti, 2011
  0
  0

  Badtider som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle

  Peter Lagerman inom ”Värnamo internationella vänner” motiverar särbehandlingen med att det är ett ”samhällsintresse”. På vilket sätt är denna särbehandling i samhällets intresse? Är det i samhällets intresse att människor som normalt sett aldrig badar lär sig simma? Är det i samhällets intresse att vi anpassar oss till att kvinnor inte skall få visa hud? Att vrida frågan till att flickorna inte blir godkända i skolan om dom inte ”får” bada, och att dom därmed (underförstått) hamnar längre ifrån arbetsmarknaden efter avslutade studier, är ju rena rama tramset. Så vad i hela friden är det som är samhällets intresse? – Vi vill verkligen veta.

  Detta handlar inte om kultur. Det är diskriminering och kvinnoförtryck i islams namn som ligger i grund för denna ”kultur.” Våra lagar och regler ska efterföljas. Att gå med på den här typen av särbehandling är ett sätt att legitimera kvinnoförtrycket. Detta är omvänd jämställdhet!
  Genom att ge dem speciella badtider ställer vi upp på dessa kvinnors krav, att vi därigenom köper männens diskriminerande inställning är det ingen av politikerna som fattar.
  Allt specialkonstruerat som ska gynna enbart kvinnor är egentligen bara ännu en diskriminering.

  Skattepengar ska aldrig gå till att undergräva den öppna demokratin som är lagstadgad i Sverige.
  Skattepengar ska aldrig gå till diskriminera kön.
  Skattepengar ska aldrig gå till medveten segregration.

  Sverigedemokraterna i Värnamo motsätter sig starkt till beslutet i Tekniska nämnden 2011-05-11, där medel av skattebetalarnars pengar som var budgeterade till inventarieanskaffning och därmed inte till kurser eller lön, ska anslås till detta spektakel.

  Sverigedemokraterna kräver att beslutet rivs upp!

  Vi kommer att bjuda in till diskussionsforum för Värnamo kommuns innevånare innan nästa fullmäktigemöte i augusti för demokratin får aldrig kvävas.

  Johan Nissinen (SD) johan.nissinen@sverigedemokraterna.se
  Anne Karlsson (SD) anne.karlsson@sverigedemokraterna.se
  Sven-Evert Gunnarsson (SD)

 • 2011 Bifall revision studentbostäder

  Av anne.karlsson den 15 augusti, 2011
  0
  0

  Yrkande

  I kommunrevisonens rapport riktas skarp kritik mot kommunstyrelsens presidie och förslaget är att man inte ska bevilja ansvarsfrihet på grund av hanteringen av studentbostäderna.
  I första hand är det kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) som får ta emot den mest svidande kritiken.
  Detta på grund av att han undanhöll kommunstyrelsen viktig information i samband med att man kom överens med Cadilla AB om hur de 2,6 miljoner kronor som fakturerats för mycket av företaget skulle betalas tillbaka.
  Revisorerna anser att Hans-Göran Johansson medvetet undanhållit kommunstyrelsen väsentlig information.
  Gottlieb Granberg (M) och Ulla Gradeen (S) får också kritik, revisionen anser att de båda inte har agerat tillräckligt aktivt för att medverka till att omständigheterna kring ärendet ”Studentbostäder” blivit kända.

  Det finns mer i ärendet som har kommit fram under revisionen trots att händelserna inträffade 2008 och 2009 och därmed är godkända av de som satt i fullmäktige.
  Många utav sittande församling var med redan då och det är bara beklagligt att inte dessa personer reagerade på de ganska uppenbara felaktigheter i ärendet, för vi antar att det demokratiska läget vad avser insyn var bättre än vad det är nu.

  Det är följande direkta brott mot lagen:
  Brott mot Lagen om offentlig upphandling
  Direktupphandling trots den stora summan.
  Kommunens ramavtal har i flera fall överskridits vad gäller maxbeloppsgränser, objektsupphandling enligt LOU har inte skett.
  Ingen dokumentation kan uppvisas vad avser kontroller av företaget innan köpet.
  Kommunallagen
  Avtalet är påskrivet 24 september 2008 dagen innan beslutet vunnit laga kraft 25 september 2008 i KF.
  Underlag i form av kalkyl för årliga intäkter och kostnader saknades vid beslut, beslutet saknade således faktagrund.

  Pågående utredning angående dubbelbetalning skadar kommunen både ekonomiskt och förtroendemässigt och en polisanmälan är gjord av en privatperson.
  Reglereringen av skulden kan ifrågasättas då kommunen lånar ut pengar till en privat aktör i sju år utan ränta. Motiverigen till uppgörelsen är att på detta sätt säkerställer kommunen att skulden betalas tillbaka. Om nu kommunen ska agera bank så hade en utlåningsränta på minst 5% varit helt i sin ordning, men nu får ju inte Kommunen låna ut pengar enligt kommunallagen, vad är det då man har gjort? Förlikning kallas det och det ska jag prova med banken när vi ska lägga om lånen nästa gång.

  Slutligen vill vi tacka och uttrycka att kommunrevisionen har vårt fulla förtroende för det utmärkta arbete som har utförts.

  Sverigedemokraterna yrkar bifall till kommunrevisionens förslag
  -att inte bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsens presidium.

  Anne Karlsson SD Värnamo
  Sven-Evert Gunnarsson SD Värnamo
  Johan Nissinen SD Värnamo

 • 2011 Ej bevilja ansvarsfrihet för KS

  Av anne.karlsson den 15 augusti, 2011
  0
  0

  den 16Prop. 2005/06:55 juni 2011

  Tilläggsyrkande angående avstyrkning av ansvarsfrihet

  Sverigedemokraterna yrkar kommunfullmäktige

  -att återkalla uppdraget för kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) enligt 4:kapitel 10 paragrafen i Kommunallagen

  -att Gottlieb Granberg(M) 1:e Vice ordförande och Ulla Graden(S) 2:e vice ordförande får en skarp varning protokollfört

  Anne Karlsson SD Värnamo
  Sven-Evert Gunnarsson SD Värnamo
  Johan Nissinen SD Värnamo

 • 2011 Enkel fråga gymmet simhallen

  Av anne.karlsson den 15 augusti, 2011
  0
  0

  Enkel fråga till ordförande för tekniska nämnden eller medborgarförvaltningen om skötseln av gymmet i Värnamo simhall. 2011-9SD

  Varför fungerar inte skötseln av maskinerna på simmhallens gym?

  När simmhallen renoverades så renoverade man även gymmet och flyttade upp det till övervåningen. Man köpte då in några nya maskiner och fräshade upp lokalen. Något man glömt sedan dess är att underhålla maskinerna och byta ut sånt som är trasigt. Varför sker det inga regelbundna kontroller av maskinerna och varför byts inte söndriga saker ut eller lagas?
  Detta är något som måste åtgärdas omgående. Erbjuder kommunen hälsofrämjande aktiviteter ska de också fungera. Man höjer avgiften men åtgärdar ändå inte fel och brister det förstärker många medborgares redan stora missnöje med kommunen. Vad kan vi göra åt detta?

  För Sverigedemokraterna

  _________________________
  Johan Nissinen Anne Karlsson Sven-Evert Gunnarsson

 • 2011 Stöd lärare

  Av anne.karlsson den 15 augusti, 2011
  0
  0

   

  Värnamo 15juni 2011 2011-SD18

   

   

  Motion om en utredning av lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer

   

  Bakgrund

  Mycket tyder på att lärarnas arbetssituation har förändrats mycket på senare tid. Lärarnas auktoritet är inte på samma sätt som tidigare naturlig och tidigare normer är inte längre självklara.

  Hotfulla, pressande och ibland våldsamma situationer har blivit vanligare. Samtidigt granskas lärarna mer än tidigare inte minst utifrån perspektivet elevernas rättigheter. Detta riskerar att resultera i att lärarna kommer i kläm mellan den nya verkligheten och politiska målsättningar. Två uppmärksammade fall i nutid i Jönköpings kommun indikerar också att så är fallet.

   

  Det är alltså angeläget att utreda hur lärarnas arbetssituation ser ut i kommunen. Hur vanliga är de våldsamma situationerna? Har lärarna tillräcklig rättssäkerhet? Det är också viktigt att ta reda på om de har det stöd de behöver och de förutsättningar i övrigt som de behöver för att hantera sådana situationer.

   

  Sverigedemokraterna i Värnamo yrkar på att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende utredning av lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet i kommunen vid våldsamma situationer i skolan.

   

  Utredaren ska

  • inventera förekomsten av hotfulla och våldsamma situationer i kommunens skolor,
  • kartlägga de processer som har förevarit vid situationer där lärare har misstänkts för våld mot elev,
  • kartlägga befintliga handlingsalternativ för lärarna och vilket stöd de har i sådana situationer,
  • ge förslag på hur lärarnas rättssäkerhet ska säkerställas,
  • remittera ett utkast av rapporten till de berörda aktörerna och
  • rapportera till kommunfullmäktige.

   

   

  För Sverigedemokraterna Värnamo

  _______________________________________________________________

  Johan Nissinen Anne Karlsson Sven-Evert Gunnarsson