Sverigedemokraterna i Värnamo | Sida 48

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Värnamo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

anne till hemsidan

Anne Karlsson

Gruppledare fullmäktige.

Tel:070 282 80 55

 • 2011 Gyllene stolen

  Av anne.karlsson den 15 augusti, 2011
  0
  0

  2010-13SD Motion│ Sverigedemokraterna  Kommunfullmäktige i Värnamo

  Sätt en politiker i Gyllene stolen.

  Kalmar kommun har ett öppet sätt mot sina kommuninnevånare och detta är något som Värnamo kommun borde överväga att ta efter. Deras lösning är att innevånarna i kommunen kan sätta en politiker i ”Gyllende stolen ” och därmed göra sina röster hörda vid ett kommunfullmäktigesammanträde. Allmänheten har då en möjlighet att anmäla en enkel fråga direkt till någon av fullmäktiges ledamöter och få den besvarad vid sammanträdet. Frågan måste naturligtvis falla inom kommunens ansvarsområde och den måste vara kort. Frågan och svaret får vara längst två minuter. Endast den som frågar och den som svarar får delta i utfrågningen.

  Tillvägagångssätt: Man anmäler sin fråga till kommunledningskontorets kanslienhet senast måndagen innan sammanträdesdagen, som i regel infaller den sista helgfria torsdagen i månaden. Om frågan är aktuell och kan besvaras utan fördröjning kommer den att besvaras av den det berör eller någon annan i fullmäktige. Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta -att ge kommuninnevånarna möjlighet att göra sin röst hörd under pågående kommunfullmäktigemöte genom att inrätta ”gyllene stolen”

  För Sverigedemokraterna

  Anne Karlsson(SD) , Sven-Evert Gunnarsson(SD), Johan Nissinen (SD)

 • 2011 Ungdomsfullmäktige

  Av anne.karlsson den 15 augusti, 2011
  0
  0

  den 14 juni 2011

  2011-17SD
  Motion│ Sverigedemokraterna   Kommunfullmäktige i Värnamo

  Motion om inrättande av ungdomsfullmäktige i Värnamo Kommun

  Det är angeläget att förbättra ungdomars makt, inflytande och delaktighet utifrån minst tre aspekter. För det första är det nödvändigt att ungas inflytande och delaktighet ökar för att undvika att de får en känsla av att stå utanför samhället.

  Därför måste vuxna lyssna på unga människor även om dessa har valt att inte delta i den traditionella politiska processen. Alla unga, även om de inte uppnått rösträttsålder, har rätt att vara med, att ha en uppgift, att ra och ta ansvar. För det andra vet vi genom flertalet kartläggningar att unga människors representation i sammanhang där beslut fattas är svag i förhållande till deras andel av befolkningen.  För det tredje är det värdefullt för samhället som helhet att ta vara på unga människors kunskap och engagemang.

  Att inrätta ett ungdomsfullmäktige är en metod som med fördel kan användas för att öka ungdomars inflytande. För att lyckas genomföra arbetet med ungdomsfullmäktige med det som krävs runt omkring måste en resurs i form av en ungdomssamordnare anställas, vilket vi ger uttryck för i vår motion. Tjänsten bör vara placerad i kommunkansliets organisation för att få en naturlig koppling till kommunens olika styrelser och nämnder. I flera av landets kommuner finns ungdomsfullmäktige som syftar till att ge ungdomar ökat inflytande i samhällsfrågor och stimulera intresse för demokrati och politik.

  I Värnamo kommun har ungdomarna inget sådant forum. Mot bakgrund av de ungdomspolitiska mål som fastställts nationellt är det hög tid att även Värnamo kommun ger ungdomar möjlighet att påverka politiska beslut som direkt eller indirekt rör deras vardag.

  Ett exempel på ett mycket framgångsrikt ungdomsfullmäktige finns i Karlstads kommun, där man haft verksamheten i 10 år. En stor satsning genomfördes 2000 för att bilda ungdomsfullmäktige och redan 2001 utsågs Karlstad till ”Årets ungdomskommun” av Ungdomsstyrelsen. Många av kommunens ungdomar är på ett eller annat sätt engagerade i ungdomsfullmäktige och upplever verksamheten som mycket positiv. Ungdomsfullmäktige gör det möjligt för ungdomarna att argumentera för och driva frågor som de tycker är viktiga. Dessutom för de en kontinuerlig direktkontakt med beslutsfattare i kommunen. Politikerna i Karlstad kommun tycker också det är väldigt värdefullt, eftersom det öppnat för diskussioner om frågor som rör ungdomarna och deras vardag.

  Sammanfattning:  För att vitalisera politiken och öka kvaliten på beslut som rör de unga i Värnamo kommun föreslås härmed att Kommunfullmäktige i Värnamo beslutar om att ge uppdrag till kommunstyrelsen att starta ett ungdomsfullmäktige.

  Det bör placeras under Kommunstyrelsen och fungera som ett rådgivande organ för kommunens styrelser och nämnder. Därmed kan ungdomsfullmäktige få inflytande över verksamheter och bidra med värdefulla ideer och synpunkter på frågor som berör ungdomar. Arbetsmodellen som upprättats i Karlstads kommun skulle med fördel kunna appliceras på Värnamo kommun. Målet ska då vara att alla Värnamo kommuns högstadie- och gymnasieskolor finns representerade i ungdomsfullmäktige. Eleverna kandiderar själva till att vara med i ungdomsfullmäktige och varje år genomförs val på de olika skolorna. Mandatperioden sträcker sig över ett skolår. En jämn kön- och åldersfördelning samt en stor geografisk spridning på kandidaterna ska eftersträvas. Kandidaterna ska inte representera politiska partier utan företräda en bred uppfattning bland kommunens ungdomar samt stå för grundläggande demokratiska värderingar. Ungdomarna i ungdomsfullmäktige ska sätta upp egna målsättningar och ge förslag på hur man kan organisera sig för att nå dessa sina mål. En ungdomssamordnare samt Kommunstyrelsen i Värnamo kommun kan fungera som stöd i ungdomsfullmäktiges arbete.

  Sverigedemokraterna yrkar

  – att Kommunstyrelsen i Värnamo utreder förutsättningar för ett införande av ungdomsfullmäktige så snart detta är möjligt.

  -att tillse att ungdomssamordnare utses och är underställd kommunstyrelsen.

  -att informationsinsatser görs i kommunens högstadie- och gymnasieskolor.

  För Sverigedemokraterna

  Johan Nissinen, Anne Karlsson, Sven-Evert Gunnarsson (SD)

 • 2011 Busshållplats Bredasten Bifall

  Av anne.karlsson den 15 augusti, 2011
  0
  0

  Motion om busshållsplats på Bredasten. 2011-10SD

  Busshållsplats för ungdomar på bredasten

  Det finns ett stort stöd bland Värnamos ungdomar om en busshållsplats på Bredasten. Förbigående bussar som ska antingen till eller från Värnamo skulle kunna stanna vid Bredasten en gång i timmen eller kan stadsbussen åka dit.
  Detta skulle ge ungdomarna nåt att göra. De kan åka upp efter skoltid eller när de känner för det. Det är bättre att de åker upp dit och är sociala och tar en glass och småpratar lite än springa på stan och vandalisera.
  Detta förslag kommer ifrån ungdomarna själva och de har startat en facebookgrupp angående detta. Detta är ingen omöjlighet att genomföra. Då visar vi ungdomarna att Värnamo kommun överhuvudtaget bryr sig om dem och deras åsikter.

  Sverigedemokraterna yrkar
  -att kommunen inför en busshållsplats på Bredasten.

  För Sverigedemokraterna

  _________________________
  Johan Nissinen Anne Karlsson Sven-Evert Gunnarsson

 • 2010 Finansiering trygghetslarm

  Av anne.karlsson den 15 augusti, 2011
  0
  0

  Värnamo 2010-12-16 2010-3SD

  Yrkande finansiering av gratis trygghetslarm │ Sverigedemokraterna Värnamo

  Sverigedemokraterna yrkar fullmäktige att besluta
  -att samtliga årsarvoden för förtroendevalda politiker i nämnder, utskott och styrelser sänks med 15% för att täcka inkomstbortfallet av trygghetslarmen
  i kommunen. Detta genererar ca 457000 kr på årsbasis beräknat på arvoden i ärende diarienummer 2010.276 punkt 5 på dagarvoden.
  För att täcka resterande summa föreslås finanisieringen tas ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.

  För Sverigedemokraterna Värnamo

  _________________________________________________________
  Sven-Evert Gunnarsson Anne Karlsson Johan Nissinen

 • 2010 Trygghetslarm Avslag

  Av anne.karlsson den 15 augusti, 2011
  0
  0

  Värnamo 2010-12-16 2010-3SD

  Motion│ Sverigedemokraterna Värnamo

  Avskaffa avgiften för trygghetslarm

  För närvarande finns det 781 personer som är beviljade trygghetslarm i Värnamo kommun. Verksamheten sköts av Omsorgsförvaltningen.
  För närvarande betalar brukarna av trygghetslarm en avgift av maximalt 161 kronor i månaden, avgiften är dock inkomstbeprövat.
  Omsorgsförvaltningen får in med räknad snittkostnad på 90kr/månaden c:a 730.000 kr om året i avgifter för trygghetslarmen.
  Vi Sverigedemokrater anser att avgiften måste avskaffas.
  Vad var meningen att med att införa högskattesamhället om inte just föe att ge hjälp till de som behöver det.

  För många välavlönade beslutsfattare kan en avgift på 90-161 kr/mån tyckas vara en ringa summa. Men för en fattig pensionär kan det vara mycket pengar.
  För handikappade som lever på sjukbidrag kan avgiften likaledes vara betungande.
  Inte nog med att brukaren betalar månadskostnad för larmet, brukaren uppmans även skaffa en tilläggsförsäkring på sin hemförsäkringen med motivationen:
  ” Hemförsäkringen ersätter normalt inte stöld och skadegörelse som begås av någon med hjälp av nyckel son denne lovligen förfogar över. Du kan kontakta din hemförsäkringsbolag och fråga om de erbjuder möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring som kan lämna ersättning i dessa fall”
  Försäkringen skall kommunen stå för i samtliga fall, då det är anställda i kommunen som hanterar nycklar till brukare, brukaren får aldrig komma i kläm, det är arbetsgivaren, i detta fall kommunen, som har det yttersta ansvaret om de anställa begår brott.

  Det kan anföras att de brukare av trygghetslarm som har dålig ekonomi, har möjlighet att ansöka om hjälp hos omsorgsförvaltningen för att klara utgiften. Vi Sverigedemokrater anser dock att detta inte är fullt tillräckligt, eftersom många, speciellt äldre, upplever det som förnedrande att behöva ansöka om detta, med följden att de hellre avstår från det trygghetslarm de skulle ha behövt, än att känna att de måste be det allmänna om hjälp.

  Behovsprövningen av trygghetslarmen bör finnas kvar. Ansökningarna behövs i arbetet med att hjälpa varje brukare att få rätt lösning för just den personens behov. Vid avskaffande av avgiften kommer antalet ansökningar om trygghetslarm säkerligen att gå upp lite, men eftersom behovsprövningen skall kvarstå kommer troligtvis ökningen av beviljade ansökningar att vara måttlig, och det sammanlagda antalet trygghetslarm då helt enkelt motsvara det verkliga behovet.

  Sverigedemokraterna yrkar

  -Att den avgift som brukare av trygghetslarm i Värnamo kommun för närvarande erlägger ska avskaffas.
  -Att anmodan om tilläggsförsäkring omformuleras i informationen till att: ” kommunen har försäkring mot skadegörelse och stöld i privata bostäder där de har tillgång till den boendes nyckel. Vid stöld ska alltid en polisanmälan göras.”

  För Sverigedemokraterna Värnamo

  _________________________________________________________
  Sven-Evert Gunnarsson Anne Karlsson Johan Nissinen