Verksamhetsberättelse 2017 SD Finnveden | Sverigedemokraterna i Värnamo

Verksamhetsberättelse 2017 SD Finnveden

Verksamhetsberättelse 2017 för Sverigedemokraterna Finnveden.

 

Medlemsantalet

Vi fortsätter att öka och antalet medlemmar uppgick vid 2017 års slut till 192 fördelat enligt följande, Värnamo 146 / Gnosjö 46.

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret så har styrelsen hållit sex protokollförda styrelsemöten.

Politiska aktiviteter

Under året har SD-Finnveden haft öppet hus varannan vecka i partilokalen i Värnamo med ett 30-40 tal intresserade besökare varje gång.
Dessa möten har varit mycket uppskattade då man här får en chans att utbyta tankar och framföra sina personliga synpunkter på hur det politiska arbetet ska bedrivas och vilka frågor som bör drivas.
Under året har vi även närvarat på ett flertal marknader bla i Bredaryd, Gnosjö och Värnamo, våra tält har då varit mycket välbesökta och endast vid ett tillfälle så har något som kan liknas vid en konflikt uppstått, det var när undertecknads svärmor inte delade vår politiska uppfattning.
Vid SD:s partikonferens/valupptaktsmöte i Norrköping så var SD-Finnveden representerade med sju personer.
Traditionsenligt så hade vi även detta år en bussresa till Jimmie Åkessons välbesökta sommartal i Sölvesborg, eller närmare bestämt två bussresor då dem som så önskade kunde välja att åka med SD-Gislaveds buss eller vår egna.

Utöver detta så var även i år vårt nationaldagsfirande på Seghalla uppskattat och välbesökt, gästtalare var riksdagspolitikern Aron Emilsson SD:s kulturpolitiske talesperson.

Utnämningar

Anne Karlsson återvaldes till Partistyrelsen vid SD:s Landsdagar i Norrköping.

Peter Lundgren återvaldes till internationell sekreterare vid SD:s Landsdagar i Norrköping
Johan Nissinen utsågs till rapportör i Europarådet.

Politiska utbildningar och föreläsningar

Under 2017 så hade vi inte några utbildningar eller föreläsningar i SD-Finnveden, detta betyder dock inte att vi ”låg lågt” på denna front.
Våra representanter deltog i en mängd utbildningar, föreläsningar och andra evenemang i SD-Riks regi runt om i landet.  

Ungdomsverksamheten

Ungdomsverksamheten har inte utvecklats som planerat, främsta orsaken till detta är att de drivande krafterna bakom ungdomsverksamheten för tillfället har lämnat Finnveden pga av studier, men med tanke på att SD som parti ständigt växer så är vi övertygade om att även ungdomsverksamheten inom kort kommer att rulla igång på allvar.

Medie och PR-verksamhet

SD-Finnvedens företrädare har under det gångna året varit flitigt förekommande på Värnamo Nyheters insändarsidor, även på Facebook har vi och partiets synpunkter kablats ut till allmänheten vilket i sin tur har lockat nya medlemmar till oss.

Ekonomi

Inkomsterna under året har främst bestått av partistöd från kommunen, dessa pengar har i princip uteslutande gått till de löpande verksamheterna.
För övrig information om föreningens ekonomi hänvisas till kassören samt revisorernas revisionsberättelse.

Styrelsen tackar alla som hjälpt till under det gångna året och ser fram mot ett än aktivare 2018 då vi nu befinner oss i ett valår!

Johnny Hornbrink

 

Ordförande SD-Finnveden